Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Legal Skill Academy (handelsnaam van Law District B.V.)

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Law District B.V., tevens handelend onder de handelsnaam ‘Legal Skill Academy’ (online cursusplatform) (hierna aangeduid als “Law District”) is een besloten vennootschap die opgericht is naar Nederlands recht, gevestigd te Amsterdam en met kantoor in (1062 HG) Amsterdam aan de Koningin Wilhelminaplein 1 (TNW West), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72893370.
 2. Onder de handelsnaam ‘Legal Skill Academy’ worden (online en offline) juridische trainingen gegeven.
 3. Op alle opdrachten die aan Law District of eventueel enige aan bij haar werkzame personen (zoals advocaten, adviseurs, medewerkers, sprekers) worden verstrekt, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.
 4. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door of namens Law District. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van die opdrachten rust uitsluitend bij Law District en niet bij haar eventuele werkzame personen. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 BW is uitgesloten.
 5. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende- en/of vervolgopdrachten. Opdrachtgever (cliënt) wordt in dat geval bekend verondersteld te zijn met deze algemene voorwaarden.
 6. Deze algemene voorwaarden worden voor aanvang van de werkzaamheden aan de opdrachtgever toegestuurd, bij voorkeur elektronisch (per email) of ter hand gesteld. Een kopie van deze algemene voorwaarden kan worden ingezien op de website(s) chaolegal.nl (voor het advocatenkantoor) of www.legalskillacademy.nl (voor het online cursusplatform) onder het kopje algemene voorwaarden. De tekst van deze algemene voorwaarden kan van genoemde website(s) worden gedownload en opgeslagen.
 7. Deze algemene voorwaarden zijn zowel in de Nederlandse en Engelse taal opgesteld. In geval van geschil over de inhoud of strekking van deze algemene voorwaarden zal de Nederlandse tekst bindend zijn.

Aansprakelijkheid

 1. Iedere aansprakelijkheid van Law District is beperkt tot het bedrag waarop in het desbetreffende geval de beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) aanspraak geeft (geven), te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat in het desbetreffende geval uit de geldende polisvoorwaarden voortvloeit. Desgevraagd zal over de inhoud van de polisvoorwaarden nadere informatie worden verschaft.
 2. Law District heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij Aon, Professionele Services, Paalbergweg 2-4, 1105 AG Amsterdam, met een wereldwijde dekking van maximaal EUR 1.000.000 per aanspraak (met een eigen risico van EUR 2.500). In het geval van schade zal Law District de betreffende vordering bij de verzekeraar melden.
 3. Indien er geen uitkering als bedoeld in artikel 9 volgt, is de aansprakelijkheid van Law District in ieder geval beperkt tot een bedrag gelijk aan het voor de betreffende zaak in rekening gebrachte honorarium, met een maximum van EUR 10.000,--.
 4. Law District is bevoegd bij haar dienstverlening diensten van derden (zoals deurwaarders, vertalers, externe advocaten, deskundigen e.d.) te betrekken. Bij het inschakelen van derden zal Law District steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Law District is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van tekortkomingen van derden. Opdrachtgever machtigt Law District om namens hem eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van deze derden te aanvaarden.
 5. Law District maakt geen gebruik van de Stichting Beheer Derdengelden.

Vrijwaring

 1. De opdrachtgever vrijwaart Law District tegen alle aanspraken van derden, de kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Law District.

Verjaring

 1. Indien Law District de uitoefening van haar advocatenpraktijk staakt, verjaart iedere vordering tot schadevergoeding jegens Law District uiterlijk een jaar (1 jaar) na de dag waarop deze uitoefening is gestaakt.
 2. In alle andere gevallen vervalt het recht op schadevergoeding een jaar (1 jaar) nadat de schadebrengende gebeurtenis is ontdekt of redelijkerwijs ontdekt had moeten worden en in ieder geval twee jaar (2 jaar) nadat de schadebrengende gebeurtenis heeft plaatsgevonden.

Derdenbeding

 1. Niet alleen Law District maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van de opdrachtgever zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.

Honorarium

 1. De hoogte van het verschuldigde uurtarief exclusief btw wordt vooraf overeengekomen met de opdrachtgever. De werkzaamheden worden periodiek aan de opdrachtgever in rekening gebracht met een betalingstermijn van veertien (14) dagen, te rekenen vanaf de datum van de declaratie.
 2. Bij de declaratie wordt een specificatie gevoegd. Gedeclareerd worden de gewerkte uren maal het overeengekomen uurtarief, vermeerderd met eventuele kantoorkosten en de btw alsmede eventuele verschotten (zoals diensten van derden), onkosten (zoals reiskosten e.d.). Ten aanzien van de reiskosten geldt dat er bij voorkeur, en indien dit efficiënt is, per openbaar vervoer wordt gereisd, tweede klas.
 3. Law District is bevoegd om met de opdrachtgever andere prijsafspraken overeen te komen.

Aanvullende voorwaarden Legal Skill Academy

 1. De algemene voorwaarden van Law District zijn van toepassing op iedere (online of offline) cursus verzorgd door Legal Skill Academy. Legal Skill Academy is een handelsnaam en onderdeel van Law District B.V. Legal Skill Academy verzorgt (online en offline) juridische cursussen. Het programma en de wijze van verzorging hiervan wordt door Legal Skill Academy bepaald.
 2. Voor cursussen geldt dat de deelnemer van een cursus (“Cursist”), indien deze een consument is, tot veertien (14) kalenderdagen na de aankoop van een cursus het recht om deze kosteloos te herroepen, tenzij de Cursist uitdrukkelijk afstand heeft gedaan van het herroepingsrecht, daarover duidelijk is geïnformeerd en binnen de 14 dagen gebruik heeft gemaakt van een gekochte (online) cursus.
 3. De cursusorganisator (“Cursusorganisator”) die samen met Legal Skill Academy een cursus organiseert, kan tot 14 dagen voor het plaatsvinden van de cursus deze kosteloos annuleren; daarna dienen de volledige sprekerskosten te worden voldaan. Eventuele annulerings- of wijzigingskosten voor reeds geboekte faciliteiten die niet meer kosteloos kunnen worden geannuleerd en zijn voorgeschoten door Legal Skill Academy (waaronder mede begrepen eventuele reiskosten of hotelovernachtingen voor docenten) zijn voor rekening van de Cursusorganisator. Uiterlijk een week voor de (eerste) datum van de (offline) cursus beoordeelt Legal Skill Academy in samenspraak met de Cursusorganisator of er genoeg Cursisten zijn. Blijkt dat niet het geval, dan zal Legal Skill Academy en/of de Cursusorganisator de Cursisten een alternatieve training aanbieden. Wil een Cursist dit niet accepteren, dan ontvangt hij of zij volledige restitutie van het cursusgeld van Legal Skill Academy of de Cursusorganisator (afhankelijk aan wie het cursusgeld is betaald).
 4. Waar toepasselijk wordt een (online) cursus afgerond met een (online) toets, of tussentijdse cursusvragen, die de gehele stof van de (online) cursus betreft. Dit geldt voor (online) cursussen waarvoor PO-punten kunnen worden toegekend door de Nederlandse Orde van Advocaten. Het certificaat van de (online) cursus wordt dan slechts uitgereikt als voor de toets een voldoende resultaat is behaald. Legal Skill Academy kan niet garanderen dat voor alle (online) cursussen PO-punten kunnen worden toegekend en aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.
 5. De kosten van een (online of offline) cursus worden vooraf geheel voldaan door de Cursist en/of Cursusorganisator. Alle door Legal Skill Academy genoemde bedragen zijn exclusief BTW, tenzij de Cursist een natuurlijk persoon is die niet handelt in het kader van beroep of bedrijf. In dat geval zijn de bedragen inclusief BTW. Legal Skill Academy zal voor het door de Cursist verschuldigde bedrag een elektronische factuur sturen aan Cursist. Cursist stemt in met elektronische facturatie.
 6. Cursisten zijn vrij om de inhoud van de Legal Skill Academy cursussen voor hun eigen doeleinden te gebruiken, maar mogen deze niet buiten de (online) cursusomgeving van Legal Skill Academy delen, kopiëren, verveelvoudigen, aanpassen of anderszins gebruiken of misbruiken, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Legal Skill Academy. Cursist mag de identiteit of de connectie van de spreker(s), of die van een andere cursist, alleen onthullen in het openbaar met voorafgaande toestemming van de betrokkene. Cursisten dienen de informatie die de spreker(s) en/of andere cursisten in verband met een (online of offline) cursus verstrekken, vertrouwelijk te behandelen, wanneer deze informatie is aangeduid als vertrouwelijk of wanneer de Cursist weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was, behalve indien de verstrekking krachtens een wettelijke regeling of bevoegd bevel verplicht is (in dat geval wordt Legal Skill Academy op de hoogte gesteld).

Kantoorklachtenregeling

 1. Eventuele klachten zullen door Law District worden behandeld overeenkomstig het door de Nederlandse Orde van Advocaten opgestelde interne klachtenreglement bestemd voor de interne klachtenregeling van de advocatenkantoren in Nederland.

Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen Law District en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van opdrachtgever zijn van toepassing uitgesloten.
 2. Geschillen die uit de rechtsverhouding tussen Law District en de opdrachtgever voortvloeien of verband houden met voornoemde rechtsverhouding zullen exclusief onderworpen zijn aan de jurisdictie van de rechter te Amsterdam, Nederland.