Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Legal Bytes B.V.

 1. Legal Bytes¬†B.V., (hierna aangeduid als ‚ÄúLegal, Bytes‚ÄĚ) is een besloten vennootschap die opgericht is naar Nederlands recht, gevestigd te (1019 GW) Amsterdam aan de Jollemanhof 12, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 90539877.
 2. Onder de handelsnaam ‚ÄėLegal Bytes‚Äô wordt online juridisch afstandsonderwijs aangeboden.
 3. Op alle (video)cursussen en abonnementen die Legal Bytes aanbiedt, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.
 4. Deze algemene voorwaarden worden voor aanvang van een abonnement of toegang tot een online cursus elektronisch (via de website of per e-mail) ter hand gesteld. Een kopie van deze algemene voorwaarden kan worden ingezien op de website www.legalbytes.nl/algemene-voorwaarden. De tekst van deze algemene voorwaarden kan van genoemde website worden gedownload en opgeslagen.
 5. Iedere aansprakelijkheid van Legal Bytes is  beperkt tot het bedrag waarop in het desbetreffende geval de aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat in het desbetreffende geval uit de geldende polisvoorwaarden voortvloeit. Desgevraagd zal over de inhoud van de polisvoorwaarden nadere informatie worden verschaft.
 6. Indien er geen uitkering als bedoeld in het vorige artikel volgt, is de aansprakelijkheid van Legal Bytes in ieder geval beperkt tot een bedrag gelijk aan het in rekening gebrachte en betaalde factuurbedrag, met een maximum van EUR 10.000.
 7. Bij het inschakelen van derden zal Legal Bytes steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Legal Bytes is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van tekortkomingen van derden.
 8. Het recht op schadevergoeding vervalt een jaar (1 jaar) nadat de schadebrengende gebeurtenis is ontdekt of redelijkerwijs ontdekt had moeten worden en in ieder geval twee jaar (2 jaar) nadat de schadebrengende gebeurtenis heeft plaatsgevonden.
 9. Niet alleen Legal Bytes maar ook alle personen die bij de uitvoering van Legal Bytes zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.
 10. Alle bedragen voor abonnementen of losse cursussen zijn exclusief btw en worden vooraf voldaan aan Legal Bytes.
 11. In geval van abonnementen worden de abonnementsbedragen vervolgens jaarlijks aan de klant in rekening gebracht, tenzij de klant het abonnement met inachtneming van een  maand (1 maand) voor het einde van de eerste jaartermijn schriftelijk heeft opgezegd.
 12. Voor facturen geldt een betalingstermijn van veertien (14) dagen, te rekenen vanaf de datum van de factuur. Klant stemt in met elektronische facturatie.
 13. Legal Bytes is bevoegd om met de klant andere prijsafspraken overeen te komen.
 14. Het cursusaanbod, het programma en de wijze van verzorging van de (video)cursussen wordt door Legal Bytes bepaald.
 15. Indien een klant¬†een consument is, heeft de klant tot veertien (14) kalenderdagen na de aankoop van een abonnement of cursus¬†het recht om deze kosteloos te herroepen, tenzij de klant¬†uitdrukkelijk afstand heeft gedaan van het herroepingsrecht, daarover duidelijk is ge√Įnformeerd en/of binnen de 14 dagen gebruik heeft gemaakt van het abonnement of de¬†cursus.
 16. Waar toepasselijk wordt een online cursus afgerond met een online toets. Dit is verplicht voor online cursussen waarvoor PO-punten kunnen worden toegekend door de Nederlandse Orde van Advocaten. Het certificaat van de online cursus wordt dan slechts uitgereikt als voor de toets een voldoende resultaat is behaald.
 17. Legal Bytes kan niet garanderen dat voor alle online cursussen PO-punten kunnen worden toegekend en aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid.
 18. Klanten en gebruikers van Legal Bytes¬†zijn vrij om de inhoud van de Legal Bytes cursussen¬†voor hun eigen doeleinden te gebruiken, maar mogen deze niet buiten de online cursusomgeving van Legal Bytes¬†delen, kopi√ęren, verveelvoudigen, aanpassen of anderszins gebruiken of misbruiken, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Legal Bytes.
 19. Klanten en gebruikers van Legal Bytes dienen de informatie die Legal Bytes en/of de docenten van Legal Bytes in verband met een online cursus verstrekken, vertrouwelijk te behandelen, wanneer deze informatie is aangeduid als vertrouwelijk of wanneer de klant weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was, behalve indien de verstrekking vanwege een wettelijke regeling of bevoegd bevel verplicht is (in dat geval wordt Legal Bytes op de hoogte gesteld).
 20. Op de rechtsverhouding tussen Legal Bytes en de klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van klanten zijn van toepassing uitgesloten.
 21. Geschillen die uit de rechtsverhouding tussen Legal Bytes en de klant voortvloeien of verband houden, zullen exclusief onderworpen zijn aan de jurisdictie van de rechter te Amsterdam.